Vyhněte se podřezání zdiva a narušení statiky vašeho domu, pomůže vám moderní technologie

Chemická injektáž je přímou sanační metodou, která zabraňuje přímému pronikání vody do stavebních konstrukcí a vytváří účinnou bariéru proti vlhkosti a tlakové vodě. V současnosti existuje několik druhů chemických injektáží, přičemž nelze říci, že zde máme univerzální injektáž pro všechny druhy vlhkosti a nemovitostí.

Jednotlivé technologie se liší cenou, účinností a vhodností použití. Chemické injektáže jsou široce uplatnitelnou metodou sanace vlhkého zdiva. Jde o plnohodnotnou sanační metodu, schopnou nahradit mechanické metody izolace (podřezání zdiva, vybourávání zdiva a narážení kovových desek do zdiva).

Před samotnou volbou určité technologie chemické injektáže je nutné provést vlhkostní průzkum objektu a určit zejména:

  • Příčiny vlhnutí stavby (druh vlhkosti, rozsah zavlhčení, úroveň nasycení stavebního materiálu vodou, míru výskytu škodlivých solí ve zdivu atd.).
  • Druh zdiva, materiál z jakého je zdivo postaveno, existenci kaveren, puklin, dutin a vrstevnatost zdiva, pevnost a stabilitu zdiva.

Na základě těchto poznatků je pak možno zvolit vhodnou metodu chemické injektáže

  • Pro řešení vzlínající vlhkosti, případně pro posílení funkce již dožívajících vodorovných hydroizolací nad úrovní terénu jsou vhodné krémové injektáže nebo injektáže silanovými mikroemulzemi.
  • Pro izolaci zdiva proti působení tlakové vody nebo vlhkosti působící na zdivo pod úrovní terénu z boků je vhodné použít tlakovou injektáž akrylátovými gely.
  • Pro řešení puklin, trhlin a utěsnění aktivních průsaků vody a zpevnění zdiva jsou vhodné tlakové injektáže polyuretanovými pryskyřicemi.

Na našich realizacích se vyskytují následující metody injektáží

Krémová injektáž

Silikonové mikroemulze

Akrylátový gel

Krémová injektáž proti vzlínající vlhkosti

Princip krémové injektáže spočívá ve vytvoření vodorovné bariéry ve vlhkém zdivu, která zabraňuje šíření vlhkosti do vyšších partií zdiva a plnohodnotně nahrazuje vodorovnou hydroizolaci. Používáme krém na bázi silan-siloxanu s 80 % obsahem účinné látky, což je v současnosti nejúčinnější prostředek svého druhu na trhu. Tento krém ve zdivu reaguje s vlhkostí a postupně vytvoří houževnatý křemičitý gel, který zužuje kapiláry uvnitř zdiva na takovou míru, že jimi neproniká voda v kapalném skupenství.

Vytvořená hydrofobní vrstva křemičitého gelu zůstává paropropustná a transport vody ze zdiva formou odparu vodní páry může probíhat i nadále.

Krémovou injektáž silan-siloxanovým krémem s 80 % obsahem účinné látky je možné provést pro zdivo se stupněm nasycení vodou až 95 %. Jde tedy o nejuniverzálnější prostředek proti vzlínající vlhkosti, vhodný k použití i při nejvyšších stupních zavlhčení.

Použití krémové injektáže:

Krémovou injektáž lze s úspěšností použít pro zdivo cihelné, smíšené i kamenné a také k propojování rozdílných úrovní vodorovných hydroizolací. Doporučeno je provádění krémové injektáže nad úrovní terénu, v případě injektáže pod úrovní terénu je vhodné krémovou injektáž kombinovat s vytvořením svislé hydroizolace nebo volit jiný druh injektáže.

Krém je díky svým vlastnostem schopen vyplnit i nejjemnější kapiláry uvnitř zdiva. Díky jeho konzistenci při aplikaci nedochází k samovolnému unikání ze zdiva ani k nekontrolovatelnému průsaku do základových partií, případně do dutin a kaveren uvnitř zdiva. Na oklepané zdivo po provedení krémové injektáže je vhodné aplikovat sanační omítku.

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti silikonovými mikroemulzemi

Injektáže silikonovými mikroemulzemi se využívají obdobně jako krémové injektáže pro vytvoření účinné vodorovné bariéry proti vzlínající vlhkosti. Fungují na principu hydrofobizace kapilár – po aplikaci látky jsou stěny kapilár uvnitř zdiva v úrovni injektáže a pod ní pro vodu nesmáčivé, což brání vzlínání vlhkosti do vyšších partií zdiva.

Vytvořená bariéra zůstává paropropustná pro vodní páru a nebrání odpařování zbytkové vlhkosti ze zdiva.

Použití silikonových mikroemulzí

Aplikace je obdobná jako u krémových injektáží. Často je tento typ injektáží prováděn ve dvou řadách šachovnicově nad sebou. Samotné plnění vyvrtaných otvorů účinnou látkou se provádí přes injektážní pakry uchycené do vyvrtaných otvorů injektážním čerpadlem pod mírným tlakem.

Injektáž zdiva akrylátovými gely

Sanace vlhkého zdiva technologií injektáže akrylátovými gely je široce využitelná metoda. Lze jimi řešit vodorovné hydroizolace proti vzlínající vlhkosti, dále svislé hydroizolace obvodových stěn suterénů a prostor pod úrovní terénu a dodatečné izolace základových desek a betonových konstrukcí. Jsou ovšem finančně náročnější než jiné typy chemických injektáží.

Použití akrylátových gelů

Akrylátový gel po své aplikaci nejprve pronikne porézní strukturou zdiva a poté v krátkém čase reaguje s vodou. Způsobí tak úplné vyplnění kapilár ve zdivu, kterými dále nemůže voda vzlínat ani přímo prosakovat. Injektáže akrylátovými gely jsou tak vhodné proti vzlínající zemní vlhkosti a i proti účinkům mírně tlakové a tlakové vody.

HLAVNÍ VÝHODY

Rychlé provedení i bez narušení statiky a omezení provozu budovy.

Šetrnost ke stavebním konstrukcím

Manipulace i na méně přístupných místech (rohy, výklenky, prostory ve výšce)

Přijatelná cena

KONTAKT

Tomáš Kovařovic

+420 731 453 348

info@rebyko.cz

nábřeží Petra Bezruče 1273, Sokolov

IČO 01418611

Napište nám